بوت نشدن لپ تاپ

بررسی علل بوت نشدن لپ تاپ و برطرف کردن ان در واحد تعمیرات لپ تاپ دل