نمایش خطوط رنگی افقی در صفحه نمایش لپ تاپ دل

دلیل نمایش خطوط رنگی افقی در صفحه نمایش لپ تاپ دل چیست؟