چرا کامپیوتر هنگ می کند؟

بررسی هنگ کردن کامپبوتر دل در نمایندگی دل