کوچکترین و باریک ترین لپ تاپ دل

لقب کوچکترین و باریک ترین لپ تاپ دل را به خود اختصاص داده است