صدا نداشتن اسپیکر تبلت دل

دلایل صدا نداشتن اسپیکر تبلت دل چیست؟