کار نکردن فن کامپیوتر دل

دلیل کار نکردن فن کامپیوتر دل چیست؟