روشن نشدن پروژکتور

چرا پروژکتور دل روشن نمی_شود؟ بررسی دلایل روشن نشدن پروژکتور