وضوح تصویر نمایشگر

تغییر تایم کاری مرکز سخت افزار